T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ŞİŞLİ - Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Muhasebe Finansman Alanı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ  

1-Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak  gelişim ışığında sürekli koşacak, üretecek ve çevresine ışık yayacak  sağlıklı bireyler yetiştirmek.
2-Tüm dünya ülkelerinde saygın bir yeri olan ve ülkemizde de yürürlüğe  yeni konulan yasalarla yerini sağlamlaştırmış bulunan   Muhasebe Mesleğine  öncelikle dürüst, analitik düşünebilen ve mesleğin gerektirdiği diğer yeterliliklere sahip ara elemanlar yetiştirebilmek.
3-Mezunlarının SMMM (Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik) sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak.
4-Üniversitelerdeki Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ile Muhasebe lisans programlarına yerleştirmek.  

MUHASEBE MESLEĞİNİN TARİHSEL  GELİŞİMİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖNEMİ  
Ülkemizde muhasebecilik alanındaki kurallar ve meslekî standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Muhasebe ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında çıkartılmış olan 26/05/1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunudur. 3568 sayı ve 01/06/1989 tarihli Kanun ise serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci ve malî müşavirlik, yeminli malî müşavirlik unvanlarına meslek içerisinde kademelendirme getirmiştir. Anadolu ticaret meslek lisesi ve ticaret meslek lisesinden mezun olanlar kanunda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler. Bu meslek elemanlarının yanı sıra alandaki ara kadrolarda muhasebe ofis elemanları ve yardımcı muhasebe elemanlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde muhasebecilik ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. Ayrıca, bu konu ile ilgili kanunlarımız AB standartları ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları içerecek şekilde genişletilmektedir.

Muhasebe, tüm iş alanları ile ilişkili bir alandır. Dev holdinglerden bakkal dükkânlarına kadar tüm işletmelere hizmet veren bu alan uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri içermektedir. Bir işletmenin gelir gider dengesi ne kadar iyi olursa olsun, muhasebe işlemleri düzenli yürütülmüyor ve kayıtları sağlıklı şekilde tutulmuyorsa o işletmenin uzun ömürlü olması mümkün değildir. Günümüzde işletmelerin başarıları ve çalışma performansları da doğrudan muhasebe bilgileri üzerinden değerlendirilmektedir.

Muhasebe işlemleri işletmelerin kendi bünyesinde ve bağımsız muhasebe büroları tarafından yapılmaktadır. Bir işletmenin muhasebe kayıtlarının tutulmasından günlük gelir gider defterlerinin işlenmesine, sigorta primlerinden vergilere kadar birçok konuyu kapsamaktadır. İşletmelerin fatura işlemlerinin yanı sıra ücret bordroları, bildirge ve beyanname gibi çeşitli ticarî belgelerin düzenlenmesi işi de muhasebe birimleri tarafından yürütülmektedir. Alacak ve ödeme takvimlerinin takip edilmesi de doğrudan muhasebe alanı ile ilişkilidir. Muhasebe bürolarının defter tutulması işlevinin dışında, hizmet verilen kişilere, kurumlara doğru ve zamanında bilgi akışı sağlamak gibi önemli bir görevi, çalışma modeli vardır. 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de beyanname, vergi ödeme ve kayıt gibi muhasebe işlemleri yasalarla belirlenmiş takvimlere göre yapılmaktadır.Dolayısıyla bu işlemlerin yoğun olarak yürütüldüğü dönemlerde alanda bir hareketlilik yaşanmaktadır. 

Ticaret hayatının sürekli geliştiği günümüzde işletme sayıları da giderek artış göstermektedir. Bu işletmelerin tümünde muhasebe işlemleri yapıldığına göre muhasebecilik meslekleri de önemini ve geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyecek alanların başında gelmektedir.


MUHASEBE ELEMANI Muhasebe elemanı; muhasebede yapılan her türlü iş ve işlemleri analiz ve yorum aşamasına kadar yapabilen nitelikli meslek elemanıdır.   Görevleri Meslek elemanlarının görevleri; İş planı yapmak, İş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak, Tahsilât ve ödemeleri yapmak, Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri düzenlemek, kaydetmek, Bilanço ve diğer malî tabloları düzenlemek, Vergi Dairesi, SSK, BAĞ-KUR ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yapmak, Muhasebe ile ilgili iş ve işlemleri raporlama ve yorumlama aşamasına getirmek, Meslekî gelişim ile ilgili etkinliklere katılmaktır.   Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler Muhasebe elemanları;  İş ahlâkına sahip, Dikkatli, Etkili ve güzel konuşan, Güler yüzlü, İnsan ilişkilerine özen gösteren, Ekip çalışmasına uygun, Yeniliklere açık kişiler olmalıdır.  

Eğitim ve Kariyer İmkânları  Meslekî eğitim lise düzeyinde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilir.            Lise eğitiminden sonra ÖSYM´nin yapacağı sınavda başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilir.  

Meslek elemanları ayrıca, 3568 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, malî müşavir, yeminli malî müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilir.   Çalışma Ortamı ve Koşulları Muhasebe elemanları genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan, vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.   Kullanılan Araç ve Gereçler Muhasebe elemanları; işletme defteri, hesap defteri, günlük defter, büyük defter, hesap makinesi ve muhasebe ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.   İlişkili Meslekler           Meslek elemanları, maliye lisans eğitimi alıp malî müşavir, yeminli malî müşavir olabilir.   İş Bulma İmkânları   Bu alanda meslekî eğitim almış muhasebecilerin iş bulma imkânları fazladır. Muhasebe elemanları muhasebe ve malî müşavirlik bürolarında, sigortacılık ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilir. Ayrıca her türlü kuruluşun malî işlerle ilgili bölümlerinde görev alabilirler.  Bilgi birikimine sahip, deneyimli ve iş disiplini kurallarına uygun çalışan muhasebeciler yüksek ücret alabilir.  

MUHASEBE FİNANSAMAN ALANI VE ALANA İLİŞKİN DALLAR            
2005-2006 Eğitim Öğretim Yılında    liselerde eğitim öğretim 4 yıla çıkarılmıştır.Bu kapsamda 9 sınıfta Tanıtım ve Yönlendirme dersleri ile öğrencilere meslekler hakkında gerekli bilgiler verilmekte olup öğrenciler yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda  doğru mesleklere yönlendirilmektedirler. Bununla birlikte MEGEP(Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi)ne  9. sınıf sonunda öğrencilere yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda okullarda açılan alanlardan  seçim yapmaları sağlanmaktadır. Muhasebe ve Finansman Alanı 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında  açılmış olup okulumuzdaki en yüksek öğrenci mevcuduna sahiptir.   Öğrencilerimiz 10. sınıfta bu alana  ait tüm modülleri başarıyla tamamladıklarında kendilerine yine yetenekleri ve ilgileri  doğrultusunda dal seçimi yaptırılacaktır. İzleyen 2 yıl boyunca  öğrencilerimiz seçtikleri dallara ait tüm modülleri başarıyla tamamladıklarında kendilerine mesleki yeterlilik sertifikası verilecektir. 22 Eylül 2006 tarihinde kabul edilen Mesleki Yeterlilik Kanunu  ile söz konusu sertifika öğrencilerimize  mesleklerine uygun iş olanakları bulmalarını sağlayacaktır.  

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI VE DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLAR   BİLGİSAYARLI MUHASEBE  Tanımı:
Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.   Amacı: Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ  Tanım:
Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin  gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.   Amacı: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  

FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ  TANIM:
Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri ve finansal muhasebe işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.   AMACI: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  

İSTİHDAM ALANLARI  
Muhasebe ve Finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları  yeterlikler doğrultusunda;  
1. Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,  
2. Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,
3. Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.  

Yayın: 2012-11-26 - Güncelleme: 2013-01-14 15:52:44 - Görüntülenme: 8215